Algemene voorwaarden


 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van LenMatec Industrial Services bv, hierna “verkoper” genoemd, en dit voor alle leveringen verkopen, werken en diensten. 
De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze geheel te aanvaarden.  
Enkel de offerte van de verkoper de door haar ondertekende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen partijen, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals tevens de eigen algemene voorwaarden van de klant, dit om aan beide partijen meer duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden en om toekomstige betwistingen te vermijden.  
De overeenkomst tussen de klant en de verkoper komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper of door een (gedeeltelijke) uitvoering ervan na de bestelling. Dit om aan beide partijen meer duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden en om toekomstige betwistingen te vermijden. 

 2. Prijzen
De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur.  Na verstrijking van de geldigheidsduur maakt de prijsofferte geen aanbod meer uit en heeft de verkoper het recht haar offerte aan te passen.  
De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan de verkoper bezorgde gegevens.  
De verkoper is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.   
De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W., belastingen, import / export kosten en dergelijke (bv. recupoil etc), montagekosten, plaatsingskosten en verzendingskosten.  
Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de levering zal ten laste van de klant vallen. 
De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen de verkoper en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen. 
In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. 

 3. Levering
De levering gebeurt altijd EX WORKS. Het risico en kosten gaan over op het moment dat de goederen in de magazijnen van de verkoper klaar staan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de verkoper zorgt voor het vervoer dient de losplaats, aangeduid door de klant en niet op de openbare weg, zich in een zodanige toestand te bevinden dat deze op een veilige manier toegankelijk is voor het overeengekomen vervoermiddel, het te leveren product en de te leveren hoeveelheid, zodat er zonder probleem ontlaad kan worden.  De levering dient ononderbroken en efficiënt te kunnen geschieden op de losplaats. Indien door de fout van de klant de levering niet binnen deze termijn of zonder bijkomende werken kan worden aangevangen of voortgezet, zijn de kostprijs van de bijkomende werken, de ev. nutteloze verplaatsingskosten, boetes en de onproductieve uren van het personeel van de verkoper ten laste van de klant. 

De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.   
Wanneer de levering ten gevolge van overmacht (zoals bv. epidemie, pandemie, staking, oproer, overstromingen, weerverlet, ziekte en schaarste aan grondstoffen) tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding. 
Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt.
De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na schriftelijke bevestiging of na een (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door de verkoper.  
Het vervoer geschiedt steeds op kosten en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. 
De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. 
Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de drie werkdagen na de levering. Er zal geen enkele klacht onderzocht worden of aangenomen worden tot na het vertrek van de personen van de verkoper ter plaatse 
Klachten betreffende een niet conforme levering en/of een verborgen gebrek dat niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. De verwerking of in gebruikname van de materialen of goederen geldt altijd als aanvaarding van de verborgen gebreken. 
In geval van een gegronde klacht heeft de verkoper  het recht om ofwel de herstelling van het goed uit te voeren, ofwel het goed te vervangen door een soortgelijk goed. De goederen worden in voorkomend geval op kosten van de klant verzonden naar de maatschappelijke zetel van de verkoper.  
De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht, moeten in goede staat teruggezonden worden binnen de dertig dagen volgend op de levering. 

4. Exoneratie
De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval opzet. 

De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag (de prijs) opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
De verkoper kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde. De verkoper zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor winstderving, omzetverlies of dergelijken.  
In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.  
In geval de verkoper producten levert welke zij heeft bekomen van een derde leverancier, zal zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden is. 
De vervoerder is niet verantwoordelijk voor inbreuken op art. 45bis Wegcode. Indien de lading in strijd met de bepalingen van de Wegcode werd verpakt, geladen of gelost, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de verpakker dan wel de verlader vallen. 

5. Eigendomsvoorbehoud
Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper  tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft, dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan de verkoper te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft. 

6. Betaling
Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de acht werkdagen na de factuurdatum aangetekend of via mail medegedeeld worden aan de verkoper.   

Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. 
Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting. 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.  
Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.   
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. 
Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is de verkoper daarenboven gerechtigd om de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.  
De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant. 

7. Ontbinding
De verkoper heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen of gerechtelijke reorganisatie, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant.   

De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling. 
De overeenkomst kan daarenboven middels een aangetekend schrijven worden ontbonden lastens de klant indien de klant, na tien werkdagen die volgen op een aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om over te gaan tot betaling van de vervallen facturen, of in geval van een andere vastgestelde contractuele wanprestatie. 
De ontbinding vindt plaats op de datum die vermeld staat op het afgiftebewijs van de aangetekende zending. 
Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.   
Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt.  
Indien de overeenkomst gerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van de verkoper is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd. 

8. Privacy
De verkoper en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is. 

De verkoper heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen.  Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacyverklaring waarnaar hierin verwezen wordt.

9. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die aan partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ter beschikking gesteld wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. 

Geen vertrouwelijke informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de informatie overgemaakt worden aan derden. 
De verkrijger van de informatie verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen, in het bijzonder met betrekking tot zijn werknemers, partners, medewerkers en vertegenwoordigers, zodat de overgedragen vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt of overgedragen aan derden. 

10. Intellectuele eigendom
De verkoper of haar toeleverancier zijn en blijven ten alle tijden eigenaar van de intellectuele eigendom op alle overgemaakte producten, documenten e.d., waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, documentatie en andere producten – en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen – alsmede kopieën van voorgenoemde producten. 

11. Deelbaarheid
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de aannemer en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant niet in het gedrang.

De bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de aannemer en de klant die door nietigheid zijn aangetast of ongeldig zijn blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De desbetreffende nietige, ongeldige en/of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling of deel van een bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de partijen. 

11. Forumbeding en toepasselijk recht
Met uitsluiting van elke andere wetgeving is het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) en het Internationaal verdrag inzake de verjaring bij internationale verkoop van roerende goederen van 14.06.1974 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. De verkoper is echter steeds gerechtigd een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.